دستگاه میکسر و هم زن

اسید آمینه

یک‌شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸
Sunday, July 21, 2019
behafarinco

 

 

 

 پروتئین ها، زنجیره‌های خطی یا پلیمرهایی هستند که از ترکیب اسیدهای آمینه حاصل می‌شوند. اسید آمینه‌ها، حروف الفبایی پروتئین پ ها را تشکیل می‌دهند و چون امکانات بالقوه نامحدودی در طرز توالی و طول زنجیره اسید آمینه‌ها در تولید پروتئین ها وجود دارد، از اینرو انواع بی‌شماری از پروتئین ها نیز می‌توانند وجود داشته باشند.

اختلاف هر اسید با سایر اسیدهای آمینه، در زنجیره جانبی هر یک از اسیدهای آمینه است. اسیدهای آمینه در آغاز تشکیل زمین، به همراه سایر مواد آلی پیدا شدند. اسیدهای آمینه‌ای که در حضور پرتوهای فرابنفش بوجود آمدند، گوناگونی بسیار داشته‌اند. اما به دلایلی ناشناخته تنها بیست اسید آمینه، آن هم از نوع L، کاربرد پیدا کرد.

 

  ساختار اسید آمینه

هر اسید آمینه، از یک کربن نامتقارن به نام کربن آلفا تشکیل یافته است که با چهار گروه مختلف کربوکسیل (COOH) اتم هیدروژن، گروه آمینه بازی (NH2-) و یک زنجیره غیر جانبی (R-) پیوند برقرار می‌کند. ریشه R ممکن است یک زنجیره کربنی و یا یک حلقه کربنی باشد. عوامل دیگری مانند الکل، آمین، کربوکسیل و نیز گوگرد می‌توانند در ساختمان ریشه R شرکت کنند. زنجیره جانبی خود چندین اتم کربن دارد و آنها را به ترتیبی که از کربن آلفا، فاصله می‌گیرند، با حروف بتا (β)، گاما (γ) و دلتا (δ) نشان می‌دهند.

 

اگر در حالی که عامل COOH روی کربن آلفا قرار داد عامل NH2 روی کربن هایی غیر آلفا قرار گیرد. نوع اسیدآمینه بهβ ، γ یا δ تغییر خواهد کرد. اسیدهای آمینه آزاد به مقدار بسیار ناچیز در سلول ها وجود دارند. بیشتر اسیدهای آمینه آلفا در سنتز پروتئین شرکت می‌کنند، در صورتی که اسیدهای آمینه بتا، گاما و دلتا واسطه‌های شیمیایی هستند. بیشتر اسیدهای آمینه در PH هفت به صورت دو قطبی در می‌آیند یعنی گروه NH2 پروتون می‌گیرد و گروه COOH هیدروژن خود را از دست می‌دهد و به صورت -COO-  در می‌آید.

 

 ایزومری در اسیدهای آمینه

مطابق قرار داد اگر ساختمان فضایی یک اسید آمینه را در نظر بگیریم، چنانچه عامل NH2 که به کربن آلفا متصل است در طرف چپ باشد، می‌گوییم که این اسید آمینه از نوع L است و هرگاه عامل NH2 در طرف راست کربن آلفا قرار گیرد، گوییم که این اسید آمینه از نوع ∆ است. برخلاف قندهای طبیعی که از نوع دلتا هستند، اسیدهای آمینه طبیعی همگی از نوع L می‌باشند. ایزومرها را انانتیومر می‌گویند.

  

انواع اسیدهای آمینه

گلیکوکول :(Gly) گلیکوکول که گلیسین نیز نامیده می‌شود و تنها اسید آمینه‌ای است که فاقد کربن ناقرینه است و در ساختمان پروتئین هایی مانند کلاژن ، الاستین و رشته ابریشم به مقدار فراوان وجود دارد.  

   

ساختار اسید آمینه

آلانین (Ala) : در تمام پروتئین ها فراوان است.

والین (Val) : اسید آمینه ضروری برای انسان است و به مقدار کم در بیشتر پروتئین ها یافت می‌شود.

لوسین : (Leu) اسید آمینه ضروری برای انسان بوده و در بیشتر پروتئین ها به مقدار زیاد وجود دارد.

ایزولوسین (Ile) : اسید آمینه ضروری برای انسان است که به مقدار کمتر از اسیدهای آمینه دیگر پروتئین ها وجود دارد. ایزولوسین دو کربن ناقرینه دارد.

اسید آمینه الکل‌دار

سرین :(Ser) اسید آمینه‌ای است که در رشته‌های ابریشم بسیار فراوان بوده و در ساختمان چربی ها و پروتئین های مرکب نیز شرکت می‌کند.

تره اونین: (Thr)  اسید آمینه الکل‌داری است که برای انسان ضروری بوده و مانند ایزولوسین یک کربن ناقرینه اضافی دارد.

 

اسیدهای آمینه گوگرددار

سیستئین : (Cys) این اسید آمینه نقش مهمی در ساختمان فضایی پروتئین ها بر عهده دارد زیرا عامل تیول (SH-) دو مولکول سیستئین در یک زنجیره پلی پپتیدی و یا دو مولکول سیستئین در دو زنجیره پلی پپتیدی با از دست دادن هیدروژن پیوند کوالان می‌سازند و در نتیجه دو مولکول سیستئین تبدیل به اسید آمینه دیگری به نام سیستئین می‌گردند.

 

 متیونین : (Met) متیونین از اسیدهای آمینه ضروری برای انسان است که مقدار آن در پروتئین¬ها نسبتا کم است.

 

دی اسیدهای منو آمینه

اسیدهای آمینه‌ای هستند که دارای یک آمین و دو عامل کربوکسیل هستند و به اسید آمینه اسیدی مشهورند.

اسید آسپارتیک (Asp)  : در پروتئین ها به مقدار زیاد یافت می‌شود. اسیدیته این اسید آمینه زیاد است.

اسید گلوتامیک (Glu)  : مقدار آن در پروتئین زیاد است و نقش مهم آن انتقال عامل آمین در واکنش های بیوشیمیایی است.

  

اسیدهای آمینه آمیدی

این ترکیبات روی ریشه R دارای یک عامل آمیدی هستند. این اسیدهای آمینه در سنتز پروتئین ها شرکت نموده و نقش مهمی را در انتقال آمونیاک دارا هستند.

 

گلوتامین (Gln)

آسپاراژین (Asn)

 

اسیدهای آمینه دی آمین

این اسیدهای آمینه دارای یک عامل آمین اضافی هستند.

لیزین (Lys) این اسید آمینه برای انسان ضروری بوده و در بیشتر پروتئین ها مخصوصا در بعضی از پروتئین ها مانند هیستون ها به مقدار فراوان دیده می‌شود. لیزین در سنتز کلاژن نیز شرکت می‌کند. ولی پس از تشکیل کلاژن ، لیزین به دلتا هیدروکسی لیزین تبدیل می‌شود.

آرژنین (Arg) این اسید آمینه در پروتئین هایی مانند هیستون و پروتامین بسیار فراوان است. آرژنین بسیار بازی است. گروه انتهای این اسید آمینه را که شامل سه ازت می‌باشد، گوانیدین می‌نامند.

 

اسیدهای آمینه حلقوی

بعضی از این اسیدهای آمینه به علت دارا بودن حلقه بنزنی، عطری (آروماتیک) نامیده می‌شوند و برخی دیگر دارای یک حلقه هترو سیلیک هستند. 

 

فنیل آلانین (phe) از اسیدهای آمینه ضروری برای انسان بوده و در پروتئین ها به مقدار فراوان یافت می‌شوند. در ساختمان این اسید آمینه یک حلقه بنزنی و یک زنجیر جانبی آلانین شرکت دارد.

 

تیروزین (Thr) این اسید آمینه به مقدار فراوان در پروتئین ها دیده می‌شود. حلالیت آن در آب کم است. تیروزین را پاراهیدروکسی فنیل آلانین هم می‌نامند. زیرا از اکسیداسیون فنیل آلانین حاصل می‌شود.

 

تریپتوفان (Trp) اسید آمینه ضروری برای انسان است که به مقدار کم در پروتئین ها وجود دارد.

 

هیستیدین (His) این اسید آمینه در تمام پروتئین ها به مقدار اندکی وجود دارد و فقط مقدار آن در هموگلوبین نسبتا زیاد است.

 

پرولین (Pro) اسید آمینه‌ای است که در پروتئین هایی مانند کلاژن و رشته‌های ابریشم به مقدار فراوان دیده می‌شود. این اسید آمینه نقش مهمی در ساختمان فضایی پروتئین ها به عهده دارد. در حقیقت پرولین که از حلقه ایمین مشتق می‌شود، یک اسید ایمینه است. در کلاژن تعدادی از پرولین ها به هیدروکسی پرولین تبدیل می‌شود.

 

اسیدهای آمینه ضروری

از نظر تغذیه، اسید آمینه‌ها را به دو دسته ضروری و غیر ضروری تقسیم می‌کنند. اسیدهای آمینه ضروری، اسیدهای آمینه‌ای هستند که سلول ها قادر به سنتز نیستند، در صورتی که اسیدهای آمینه غیر ضروری توسط سلول ها از سایر مواد ساخته می‌شوند. نوع اسیدهای آمینه ضروری در نزد گونه‌های مختلف جانداران متفاوت است.

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید
ثبت سفارش

تماس با ما

آدرس: کیلومتر20 جاده قدیم کرج، شهرقدس،
بلوار 45 متری انقلاب، انتهای خیابان چمن، خیابان صنعت

تلفن:          46897086 -021

فکس:         46862890 -021

ایمیل:         info@behafarinco.ir

SANADATA | SanaCMS 7.3

بسته بندی,دستگاه های بسته بندی,سازنده دستگاه,بستهبندی,ماشین سازی به آفرین ,سازنده ماشین آلات,ماشین آلات صنعتی